FAQs Complain Problems

सब्बल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल

Read More

बुटवल उपमहानगरपालिका र बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयबीच शहरी उत्थानशिलता परियोजनामा हस्ताक्षर

Read More

सब्बल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल

Read More

हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ , सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याऔ।

Read More

बुटवल उपमहानरपालिकाको नगरसभाको पाँचौं अधिवेशन

Read More

मानवताको सहर बुटवल उप-महानगर

Read More

Brief Introduction of the City

Located in the confluence of the two prominent national highways viz. Mahendra highway and Siddhartha highway, Butwal sub-metropolitan city is one of the oldest municipalities of Nepal. Long established as a livable city of the nation, the development of the city initiated in a way along with the declaration of municipality in 1959A.D (2016 B.S), nonetheless the development was sluggish.

Pages

Officials

Shiv Raj Subedi
Mayor
9857059439
Gumadevi Acharya
Deputy Mayor
9857038583
Chakrapani Sharma
Chief Administrative Officer
9857078111
Lekhanath Pokharel
Information Officer
9847044100

Services

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, ३५ दिन पछि रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

पति पत्निको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
नगर वाहिरको ना.प्र.पत्र भएमा बसाई सराई प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
पत्निको माईती तर्फको अविभावकको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि
जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, ३५ दिन पछि रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतकको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि एकाघरको सूचना दिने व्यक्ति को ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
वडा वाहिरको ना.प्र.प.भएमा बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क, ३५ दिन पछि रु.१००
आवश्यक कागजातहरुः-

संम्वन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि
नगर वाहिरबाट बसाइ सरिआएको भए सरिआएको ठाउँबाट ल्याएको सराइ प्रमाण पत्रको सक्कल प्रति ।
सरी जाने स्थानको आफ्नो वा परिवारको नाममा भएको भए जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

पिता वा आमाको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।
पिता वा आमाको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि।
पिता वा आमाको मृत्यु भएको भए एकाघरका नाता खुल्ने व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।
बाहिरको नागरिकता प्रमाणपत्र भएमा बसाइँ सराइ प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको जन्म कार्ड पेश गर्नु पर्नेछ ।
अध्ययनरत भए शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
जन्मदर्तागर्नेव्यक्तिकोबाबुआमाकोविवाहदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
बसाइँ सराइको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
अस्थायी वसोवास सिफारिसको हकमा नगर बाहिरको भएमा पनि स्थलगत सरजमिनको आधारमा सिफारिस दिने

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतकको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
सूचना दिने सरोकारवाला व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
वडा वाहिरको ना.प्र.प.भएमा बसाइँ सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

नाम थर र जन्म मिति फरक पर्ने व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
नावालिक भएमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
नाम थर र जन्म मिति फरक परेको प्रमाणको प्रतिलिपि­जस्तै शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, पेन्सन पट्टा, मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा आदिको प्रतिलिपि
वडावाहिरको ना.प्र.प. भएमा बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ७५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

बाबु, आमा वा पतिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
टोलीदर्ताकोरेकर्डप्रतिलिपिविवाहित भए विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
व्यक्तिगत घटना लागू हुनु भन्दा पहिलेको विवाह भएमा विवाह सिफारिस
जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
नाम, थर र जन्म मिति खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
बाबु, आमा वा पतिको मृत्यु भएको भए, मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
बाबु, आमा वा पतिको मृत्यु भएको भए सनाखत गर्ने प्रयोजनका लागि एकाघरको नजिकको दाजु/भाई वा काका/काकी र सासु वा देवर वा जेठाजु वा जेठा बाबा वा ससुरा आदि नाता खुलेको प्रमाणको प्रतिलिपि
विवाहित भए माइती तर्फको बाबु,आमा वा दाजु वा भाई मध्ये कसैको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।
बसाई सराई गरी आएको भए सो को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।
दुबै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको हकमा
पतिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
जन्म भएको देश स्थित नागरिकता दिने कार्यालयमा नागरिकता त्यागेको वा त्याग्न कारवाही चलाएको निवेदनको प्रतिलिपि र सोको निवेदन हुलाकद्वारा सम्बन्धित देशमा पठाउँंदाको रजिष्ट्री चिठ्ठीको रसिदको प्रतिलिपि
पतिको मृत्यु भएको भए ससुरा वा सासु वा जेठाजु वा देवर वा एकाघरको नाता खुल्ने नातेदारको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

हकवाला हुने व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।
वडावाहिरको ना.प्र.प. भएमा बसाइ सराइ प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
परिचय तथा विवरण खुल्ने आवश्यक प्रमाणपत्रहरु।
अन्य अंशियारहरुले अंश बुझेको प्रमाण,निस्सा वा भपाई।

सेवा प्रकारः- सेवा / सिफारिस
सेवा समयः- १ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

संरक्षक हुने व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि
नावालकको जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
वडावाहिरको ना.प्र.प. भएमा बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
परिचय तथा विवरण खुल्ने आवश्यक प्रमाणपत्रहरु।

Pages