समाचार

सूचना - सबै सहकारी संस्थाहरु

सूचना                       सूचना                            सूचना

बुटवल उप-महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको सूचना

घर नक्शा पास सम्बन्धमा

बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण गरिने १००० स्क्वायर फिट (1000 sq.ft.) सम्मका घरहरुको नक्शा डिजाइन गरी पेश गर्ने तथा प्राविधिक निरीक्षण सम्मका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने |

शिक्षा महाशाखा - कक्षा ११ को नि:शुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धमा (सच्याइएको)

मिति २०७५-०४-०४ गतेको पत्रको बुदा न. २ मा मिति २०७५-०४-१५ सम्म म्याद गरी आवेदन संकलन गर्ने गराउने हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकाले सोहि अनुसार गर्नु गराउन हुन अनुरोध छ |