FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

१      व्यक्ति प्रमाणित सिफारिस

२      मृत्यु प्रमाणित सिफारिस (व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू हुन भन्दा पूर्वको अवस्थामा)

३      जन्म प्रमाणित सिफारिस (व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रम लागू नहुँदैको अवस्थामा)

४      विवाह सिफारिस (व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रम लागू नहुँदैको अवस्थामा)

५      वसोवास सिफारिस

६      बैदेशिक बैक खाता खोल्ने प्रयोजनको सिफारिस

७      पेन्सनरहरुका लागि जीवित रहेको भन्ने व्यहोराको सम्पर्क सिफारिस

८      परिचय सिफारिस

९      पेन्सन प्रयोजनका लागि ठेगाना संशोधन सिफारिस

१०     छात्रवृत्ति सिफारिस

११     उपचार सहयोग सिफारिस

१२     बसाइ सराइ गरी अन्यत्र सामानहरु लिई जांदा सिफारिस माग भइ आएमा

१३     उद्योग स्थापना एवं ठाउं सारी सिफारिस

१४     चारित्रिक सिफारिस

१५     घर जग्गा नामसारी सिफारिस

१६     विटौरी जग्गा नामसारी, (राजीनामा, वकसपत्र,अंशवण्डा आदिबाट हक हस्तान्तरण भई नामसारी गर्नु परेमा)

१७     विटौरी जग्गा नामसारी   (मृत्यु भएका कारण नामसारी र दा.खा. गर्नु परेमा )

१८     भौतिक संरचनाको मूल्याड्कन सिफारिस

१९     नामथर संशोधन सिफारिस

२०     चौकिल्ला प्रमाणित

२१     घर सडक प्रमाणित

२२     तिरो चलाउने सिफारिस

२३     सार्वजानिक यातायातका साधन नचलेको व्यहोरा वा दैवी विपत्ति वा भवितब्य परेको व्यहोरा सिफारिस

२४     छूट तथा आंकडा जग्गाको सिफारिस

२५     सक्कल प्रमाण हराएको सिफारिस

२६     सम्पत्ति मुल्याड्कन सिफारिस (बैदेशिक प्रयोजनका लागि )

२७     संस्था दर्ता सिफारिस

२९     दलित/ जनजाती /मधेसी / अपांग /एकल महिला सिफारिस

३०     व्यक्ति बेपत्ता भएको सिफारिस

३१     निशुल्क उपचारका लागि सिफारिस वा उपचार सहयोगका लागि सिफारिस

३२     विद्युत तथा खानेपानी मिटर जडान सिफारिस

३३     जग्गा धनी  प्रमाण पूर्जामा घर कायम भएको सिफारिस

३४     पेन्सन प्रयोजनका लागि पारिवारीक विवरण सिफारिस

३५     कोट फि मिनाहा सिफारिस, मूद्दा पूर्र्पक्षका लागि सिफारिस, अन्तरजाती विवाह सिफारिस

३६     अन्य सिफारिस  (मानसिक ठिक नभएको सिफारिस, अपांग परिचय सिफारिस आदि )

३७     आयश्रोत प्रमाणित

३८     जग्गाको मूल्याड्कन सिफारिस

३९     सडक कटान अनुमती

४०     योजना सम्झौता सम्बन्धमा

४१     नक्शा पास सम्बन्धमा

४२     घर नक्सा नामसारी

४३     वारुण यन्त्र

४४     मृत वेवारिसे पशु चौपाया सम्बन्धमा

४५     वेवारिस लाश सद्गत सम्बन्धमा

४६     सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धमा

४८     एकीकृत सम्पत्ति कर असुली

४९     पेशा व्यवसाय दर्ता

५०     पेशा व्यवसाय संचालनमा रहेको वा वन्द भएको अवस्थाको सिफारिस

५१     न.पा.मा कर चुक्ता गरेपछि दिइने कर चुक्ता प्रमाण पत्र

५२     उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा

५३     दोश्रो किस्ता माग

५४     योजनाको फरफारक तथा अन्तिम किस्ता माग

५५     म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था

५७     सार्वजनिक परीक्षण

१  व्यक्ति प्रमाणित सिफारिस                                                                                     शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    नाम थर र जन्म मिति फरक पर्ने व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    नाम थर र जन्म मिति फरक परेको प्रमाणको प्रतिलिपि­जस्तै अध्ययन शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, पेन्सन पट्टा, मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा आदिको प्रतिलिपि  ।

·    नगरवाहिरको ना.प्र.प. भएमा बसाइ सराइ प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयबाट निवेदन लिई सो निवेदनमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को सिफारिस गराई न.पा.मा निवेदन दिने र न.पा.बाट स्थलगत सर्जमिन बुझी सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२  मृत्यु प्रमाणित सिफारिस (व्यक्तिगत घटना दर्ता लागू हुन भन्दा पूर्वको अवस्थामा)            शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    मृतकको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    सूचना दिने व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    न.पा. वाहिरको ना.प्र.प.भएमा बसाइँ सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि   

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयबाट निवेदन लिई सो निवेदनमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को सिफारिस गराई न.पा.मा निवेदन दिने र न.पा.बाट स्थलगत सर्जमिन बुझी सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

 ३ जन्म प्रमाणित सिफारिस (व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रम लागू नहुँदैको अवस्थामा)        शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

·    नगर वाहिरको ना.प्र.प. भएमा बसाइ सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयबाट निवेदन लिई सो निवेदनमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को सिफारिस गराई न.पा.मा निवेदन दिने र न.पा.बाट स्थलगत सर्जमिन बुझी सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४  विवाह सिफारिस (व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रम लागू नहुँदैको अवस्थामा)                     शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    पति र पत्नीकोना.प्र.प.को प्रतिलिपि।

·    नगर बाहिरको ना.प्र.प. भएमा बसाइँ सराइ दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·    जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयबाट निवेदन लिई सो निवेदनमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को सिफारिस गराई न.पा.मा निवेदन दिने र न.पा.बाट स्थलगत सर्जमिन बुझी सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

५  वसोवास सिफारिस                                                                                     शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    बसाइँ सराइको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

·    जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजातहरु सहित सम्बन्धित ब्यक्तिले निवेदन लेखी वडा समितिको कार्यालयमा गई सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को सो निवेदनमा राय सिफारिस लेखाई सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा. मा निवेदन दर्ता गर्ने । ना.प्र.प. को प्रतिलिपि र वासाइँ सराइ दर्ता प्रमाण पत्र र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा संलग्न भएमा न.पा. बाट स्थायी बसोबास भएको ब्यहोराको सिफारिस गरिदिने ।

अस्थायी बसोवासको हकमा

ना.प्र. प. को प्रतिलिपि र निवेदन प्राप्त भएको बसाइँ सराइ दर्ता प्रमाण पत्र  नभएको अवस्थामा सम्बन्धित वडामा स्थलगत सर्जमिन बुझी कहिलेदेखि बसोबास गरेको हो सो ब्यहोराको अस्थायी बसोवास सिफारिस पत्र उपलब्ध गराउने । 

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

६  बैदेशिक बैक खाता खोल्ने प्रयोजनको सिफारिस                                                         शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    बसाइँ सराइ प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि

·    २ प्रति फोटो

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयमा निवेदन दिने । उक्त निवेदनमा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा.मा दर्ता गराइ न.पा. बाट आवश्यकतानुसार सर्जमिन बुझी सिफारिस उपलब्ध गराउने ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

७   पेन्सनरहरुका लागि जीवित रहेको भन्ने व्यहोराको सम्पर्क सिफारिस                             शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि ।

·    बाहिरी न.पा. तथा गा.वि.स.को भएमा वसाई सराईको प्रतिलिपी

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित निवेदन लेखी सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस गराई न.पा.मा २ प्रति फोटो सहित निवेदन दिएमा न.पा.बाट आवश्यकतानुसार सर्जमिन बुझी सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

८  परिचय सिफारिस                                                                              शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    कुनै पेशा वा व्यवसायमा संलग्न भएमा सो संग सम्बन्धित परिचय पत्रको प्रतिलिपि ।

·    बाहिरी न.पा. तथा गा.वि.स.को भएमा वसाई सराईको प्रतिलिपी

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित निवेदन लेखी सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस लेखाई न.पा.मा निवेदन दिएमा सो निवेदन उपर न.पा.द्धारा आवश्यकतानुसार बुझी सिफारिस उपलब्ध गराइने छ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

९ पेन्सन प्रयोजनका लागि ठेगाना संशोधन सिफारिस                          शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि ।

·    बाहिरी न.पा. तथा गा.वि.स.को भएमा वसाई सराईको प्रतिलिपी

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखीसम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयमा गई सम्बन्धित वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दिएमा उक्त सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१०  छात्रवृत्ति सिफारिस                                                                                       शुरूमा
► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि । अध्ययनरत विद्यालय वा क्याम्पसको भर्ना कार्ड वा परिचय पत्रको प्रतिलिपि

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित निवेदन लेखी सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयमा गई वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा वडा सचिवको राय सिफारिस लेखाई न.पा.मा निवेदन दिएमा सो निवेदन उपर न.पा. बाट आवश्यकतानुसार बुझी सिफारिस उपलब्ध गराइने छ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

  ११   उपचार सहयोग सिफारिस                                                                      शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    अस्पताल, नर्सिङ्गहोम, क्लिनिक आदिमा भर्ना भएको भर्ना रसिद वा प्रेसकिप्सन वा कुनै ठाउंका लागि रेफर गरेको भए सो को प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दिएमा सो सम्बन्धमा बुझी उक्त सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा वा सामाजिक विकास शाखा 

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१२  बसाइ सराइ गरी अन्यत्र सामानहरु लिई जांदा सिफारिस माग भइ आएमा                        शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि । बर्साई सर्राई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दिएमा सो सम्बन्धमा बुझी उक्त सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा वा उद्योगको प्रकृति हेरी राजश्व तथा आय शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१३  उद्योग स्थापना एवं ठाउं सारी सिफारिस                                                      शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट प्राप्त पत्र ।

·    सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    जग्गाधनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ।

·    उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने घरको नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·    तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

·    आफ्नो नामको जग्गा नभएमा जग्गा धनीको मन्जुरीनामाको प्रतिलिपि ।

·    ठूला उद्योग भएमा सार्वजानिक रुपमा प्रकाशित गरिएको सूचनाको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखितकागजात सहित संबन्धित व्यक्तिले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको पत्र सहित न.पा.मा आएमा न.पा.द्धारा उक्त पत्र दर्ता गरी ठाउंसारी वा स्थापना गरिने उद्योगको चौकिल्लाका संधियार एबं र टोल छिमेकीहरुको रोहवर वा उपस्थितिममा वातावरणिय प्रदूषण हुने र नहुने सम्बन्धमा स्थलगत सर्जमिनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाइने र उक्त उद्योेग सम्बन्धमा कसैको नकारात्मक राय नआएमा सक्कल मुचुल्का र न.पा.को राय सहितको सिफारिस पत्र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नाममा दिइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

२ दिन 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१४   चारित्रिक सिफारिस                                                         शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    कुनै पेशा व्यवसायमा संलग्न भए परिचय पत्रको प्रतिलिपि ।

·    चारित्रिक एवं सामाजिक चाल चलन अवस्था पुष्टि हुने अन्य केही कागजातहरुको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी सम्बन्धित वडामा गइ वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस लेखाई न.पा. मा निवेदन दिएमा न.पा बाट स्थलगत सर्जमिन बुझी माग व्यहोरा यथार्थ बुझिएमा सम्बन्धित निकायमा सामाजिक चाल चलन राम्रो रहेको व्यहोराको सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१५  घर जग्गा नामसारी सिफारिस                                                         शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ।

·    मृतकबाट  नामसारी गर्नुपर्ने भए मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·    मृतक संग हकवालाले कायम गरेको नाता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·    अंशबण्डाको कागजात ।

·    सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी सम्बन्धित वडा समितिको कार्यालयमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दिएमा सो सम्बन्धमा बुझी उक्त सिफारिस पत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट 

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१६  विटौरी जग्गा नामसारी, (राजीनामा, वकसपत्र,अंशवण्डा आदिबाट हक हस्तान्तरण भई नामसारी गर्नु परेमा)                                                                 शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·     ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो।

·     जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।

·     सम्पत्ती कर कार्यालयबाट पास भएको राजिनामा (रजिष्टेशन) पत्र वा वण्डापत्र हक हस्तान्तरण पत्रको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी वडा समितिको कार्यालयमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा. बाट उक्त निवेदन उपर कुनै दावी विरोध खिचोला भएको नदेखिएमा विटौरी जग्गा दा.खा.र नामसारी गरिने छ ।

► लाग्ने समयावधी

कुनै दावी उजूरी नपरेमा २ दिन 

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१७  विटौरी जग्गा नामसारी  (मृत्यु भएका कारण नामसारी र दा.खा. गर्नु परेमा )                          शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो।

·    मृतकको मृत्युदर्ता

·    प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

·    मृतक संग कायम भएको नाता प्रमाणको प्रतिलिपी

·    जग्गा धनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी 

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी वडा समितिको कार्यालयमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा.द्वारा उक्त निवेदन उपर कुनै दावी विरोध खिचोला भएको नदेखिएमा विटौरी जग्गा दा.खा.रनामसारी गरिने छ ।

► लाग्ने समयावधी

कुनै दावी उजूरी नपरेमा २ दिन 

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१८  भौतिक संरचनाको मूल्याड्कन सिफारिस                                शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि

·    घर भए नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

·    चालु आ.व.को एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

·    चौकिल्ला वा घर सडक प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी न.पा. मा निवेदन दिएमा न.पा. द्वारा उक्त घर जग्गामा प्राविधिक पठाई नाप जाँंचको प्रतिवेदन लिई सोको आधारमा मुल्याड्कन सिफारिस उपलब्ध गराइने छ ।

► लाग्ने समयावधी

 २ दिन 

► जिम्मेवारी

राजश्व शाखा र नक्सा उपशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

१९  नामथर संशोधन सिफारिस                                                             शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    नाम थर फरक परेको कागजातको प्रतिलिपि ।

·    २ प्रति फोटो

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी वडा समितिमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा मा निवेदन दिएमा सो निवेदन उपर न.पा. बाट आवश्यक जांचबुझ गरी सम्बन्धित निकायको नाममा सिफारिस गरिदिने ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२०   चौकिल्ला प्रमाणित                                                                          शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा समितिको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।

·    चालु आ.व.को सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

·    नापी नक्शाको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित वडाबाट निवेदन ढांचा लिई सोमा सम्बन्धित वडाबाट स्थलगत सर्जमिन गराई वडाको सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दर्ता गरेमा चौकिल्ला प्रमाणित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

नोट ­ विवादित जग्गाको हकमा चौकिल्ला प्रमाणित गरिने छैन ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२१  घर सडक प्रमाणित                                                                     शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ।

·    चालु आ.व.को सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

·    नापी नक्शाको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित वडाबाट निवेदन ढाँंचा लिई सो मा सम्बन्धित वडाबाट स्थलगत सर्जमिन गराई वडाको सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दर्ता गरेमा चौकिल्ला प्रमाणित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

नोटः विवादित जग्गाको हकमा घर सडक प्रमाणित गरिने छैन ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२२   तिरो चलाउने सिफारिस                                                                    शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लिखत कागजात सहित सम्बन्धित वडामा वसोवास गरेको छ भनी सम्बन्धित वडाको किटानी सिफारिस सहित न.पा.मा निवेदन दिएमा आवश्यक जाँंचबुझ गरी उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२३  सार्वजानिक यातायातका साधन नचलेको व्यहोरा वा दैवी विपत्ति वा भवितब्य परेको व्यहोरा सिफारिस                                                       शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक वा सरकारी कार्यालयमा तारीख लगायतको कामहरुमा जानुपर्ने प्रष्ट कारण सहितको प्रमाण ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी वडा समितिमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को किटानी राय सहितको  सिफारिस गराई न.पा. मा निवेदन दिएमा न.पा.द्वारा उक्त सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२४   छूट तथा आंकडा जग्गाको सिफारिस                                                       शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहितको निवेदन

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।

·    छुट जग्गाको फिल्ड बुक वा आंकडा बुक उतार पत्रको प्रतिलिपि ।

·    सो जग्गामा हक प्राप्त हुने अन्य प्रमाणहरु जस्तै साविकको वण्डापत्र, राजिनामा, वकसपत्र लगायत अन्य लिखतहरुको प्रतिलिपि ।

·    मृतकको हकमा हक खाने हकवालाहरु खुलेको नाता प्रमाणित प्रमाणको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी वडा समितिमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को किटानी राय सहितको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का गराई न.पा. मा निवेदन दर्ता गराएमा उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

२ दिन

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

 २५  सक्कल प्रमाण हराएको सिफारिस                                                     शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    संभव भए सम्म हराएको वा नष्ट भएको प्रमाणको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी वडा समितिमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस सहित न.पा. मा निवेदन दिएमा न.पा. द्वारा उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२६ सम्पत्ति मुल्याड्कन सिफारिस (बैदेशिक प्रयोजनका लागि )                                        शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।

·    घर भए नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

·    घरको मुल्याड्कन प्रतिवेदन ।

·    बस, ट्रक, जीप, कार, भ्यान, टेक्टर आदिको हकमा ब्लुबुकको प्रतिलिपि ।

·    दर्ता नवीकरण प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी न.पा. मा निवेदन दिएमा न.पा. द्वारा स्थलगत सर्जमिन तथा प्रचलित मुल्याड्कन प्रतिवेदन लिई सोको आधारमा उक्त सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

२ दिन

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा / बैदेशिक शाखा 

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२७  संस्था दर्ता सिफारिस                                                            शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    निवेदकको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि । सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुबाट प्रमाणित भएको मस्यौदा विधानको प्रतिलिपि ।

·    विधान दर्ता सम्बन्धि समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले ३ पुस्ते खुलेको निवेदन लेखी वडा समितिमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस गराई न.पामा निवेदन दिएमा न.पा. द्रारा आवश्यक जाँंचबुझ गरी सिफारिस दिन मनासिव देखिएमा मात्र उक्त सिफारिस उपलब्ध गराइने छ

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

सामाजिक बिकास शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

२९  दलित / जनजाती /मधेसी / अपांग /एकल महिला सिफारिस                                               शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको फोटो प्रमाणित सहितको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    अनुसुचीमा नपरेको भए सरजमिन मुचुल्का

·    २ प्रति फोटो

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा आवश्यक जांचबुझ गरी उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३०  व्यक्ति बेपत्ता भएको सिफारिस                                                       शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    सम्वन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रतिबेदन

·    पत्रिकामा  सूचना प्रकाशित भएको प्रमाण

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा आवश्यक जांचबुझ गरी उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३१  निशुल्क उपचारका लागि सिफारिस वा उपचार सहयोगका लागि सिफारिस                        शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र उपचार आवश्यक भएको पुष्ट्याईका अन्य कागजातहरु

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा आवश्यक जांचबुझ गरी उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

प्रशासन शाखा वा सामाजिक विकास शाखा 

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३२ विद्युत तथा खानेपानी मिटर जडान सिफारिस                                                  शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि ।

·    घर नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·    अव्यवस्थित वसोवासको हकमा टोल विकास संस्थाको सिफारिस

► प्रक्रिया र चरण

·  उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा.द्रारा उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

खानेपानी तथा बिद्युत इकाई

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३३   जग्गा धनी  प्रमाण पूर्जामा घर कायम भएको सिफारिस                                        शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा समितिको सिफारिस

·    ना.प.पत्रमो प्रतिलिपी

·    जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी

·    नक्सा पासको प्रमाणको प्रतिलिपी

·    कर तिरेको रसिद

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा आवश्यक जांचबुझ गरी उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

 जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३४    पेन्सन प्रयोजनका लागि पारिवारीक विवरण सिफारिस                    शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा समितिको सिफारिस

·    ना.प.पत्रको प्रतिलिपीहरु ( ना.प.पत्र नभएमा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी )

·    न.पा. बाहिरको भएमा बसाई सराई

·    २ प्रति फोटो

► प्रक्रिया र चरण

  उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा आवश्यक जांचबुझ गरी उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

  प्रशासन शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३५  कोट फि मिनाहा सिफारिस, मूद्दा पूर्र्पक्षका लागि सिफारिस, अन्तरजाती विवाह सिफारिस               शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·        सम्वन्धित वडा समितिको सिफारिस

·        ना.प.पत्रमो प्रतिलिपी

·        मुद्दामा म्याद नाघेको प्रमाण

► प्रक्रिया र चरण

·  उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा.द्रारा उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा / सामाजिक विकास शाखा 

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३६  अन्य सिफारिस  (मानसिक ठिक नभएको सिफारिस, अपांग परिचय सिफारिस आदि )                 शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको फोटो टा“स सहितको सिफारिस

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    सिफारिस आवश्यक भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

·    अस्पतालमा उपचार गरेको प्रमाण

·    २ प्रति फोटो

► प्रक्रिया र चरण

·  उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा.द्रारा उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

सामाजिक विकास शाखा / स्वास्थ्य शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३७  आयश्रोत प्रमाणित                 शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्वन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहितको निवेदन

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    आयश्रोत के बाट प्राप्त भएको हो खुल्ने पेशा / व्यावसायको प्रमाणको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

·  उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा.द्रारा उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

२ दिन

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३८  जग्गाको मूल्याड्कन सिफारिस                                                         शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।

·    चौकिल्ला वा घर सडक खुलेको सिफारिसको प्रतिलिपि ।

·    नापी नक्शाको प्रतिलिपि

·    कर तिरेको रसिद

► प्रक्रिया र चरण

·  उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा.द्रारा उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

जग्गा शाखा / राजश्व उप शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

३९  सडक कटान अनुमती                                                                               शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।

·    चौकिल्ला वा घर सडक खुलेको सिफारिसको प्रतिलिपि

·    नापी नक्शाको प्रतिलिपि

·    खाने पानी सं को सिफारिस

► प्रक्रिया र चरण

 उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा. बाट  उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

३ दिन

► जिम्मेवारी

नक्सा उपशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४० योजना सम्झौता सम्बन्धमा                                                                शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    वडा स्तरीय योजना भएमा सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस

·    नगरपालिकाबाट सम्बन्धित योजनाका लागि बजेट तथा कार्यव्रmम स्वीकृत भएको निर्णयको प्रतिलिपि ।

·    सम्बन्धित वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को रोहवरमा गठन भएको उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित उपभोक्ता समिति,न.पा. मा सम्झौताका लागि आएमा प्राविधिकबाट लागत अनुमान तयार गरी तोकिएको सहभागिता वरावरको रकम उपभोक्ता समितिको र जनसहभागिताको खातामा जम्मा गरी भौचर पेश गरेमा न.पा.बाट सम्झौता गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

७ दिन

► जिम्मेवारी

योजना तथा प्राविधिक महाशाखा / योजना कार्यान्वयन शाखा 

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४१  नक्शा पास सम्बन्धमा                                                                             शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि

·    चालू आ.व.को सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

·    प्रमाणित फाइल नक्शा वा  नापी नक्शाको प्रतिलिपि ।

·    राजिनामाको प्रतिलिपी ।

·    चौकिल्ला प्रमाणित प्रतिलिपि

► प्रक्रिया र चरण

·    न.पा. द्रारा निर्धारित मापदण्ड तथा प्रचलित नियम अनुसारको सुचिकृत कन्सल्टेन्ट बाट नक्शा तयार पारी घरधनीले पेश गर्न ल्याउने ।

·    लाग्ने दस्तुर दाखिला गराई दर्ता गराउने र सांध संधियारको नाममा १५ दिने दावी विरोधको सूचना टाँंस गराउने, सूचनाको म्याद पूरा  भएपछि दावी विरोध नआएमा सम्बन्धित जग्गामा सम्बन्धित वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को रोहवरमा सर्जमिन मुचुल्का गराउने गरी निर्माण कार्य प्लिन्थ लेभल सम्म ईजाजत दिने । प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माण कार्य पूरा गरी प्राविधिकको प्रतिवेदन सहित सम्बन्धित जग्गाधनीले निवेदन दिएपछि प्राविधिकले चेक जांच गरी सुपरस्ट्रक्चर ईजाजत पत्र प्रदान गर्ने । सम्पुर्ण निर्माण कार्य सम्पत्र गरी प्राविधिकको प्रतिवेदन सहित सम्बन्धित जग्गा   धनीले निवेदन   दिएपछि प्राविधिकद्रारा चेक जाँंच   गराई सम्पत्र प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने । निर्माण कार्य सुरक्षा धरौटी फिर्ता गरी दिने ।

► लाग्ने समयावधी

► जिम्मेवारी

नक्सा उपशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४२  घर नक्सा नामसारी                                                                      शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।

·    चालू आ.व.को सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

·    प्रमाणित फाइल नक्शा वा  नापी नक्शाको प्रतिलिपि ।

·    राजिनामाको प्रतिलिपी ।

·    अंशवण्डा भएको भए अंशवण्डाको प्रतिलिपी ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.मा निवेदन दिएमा आवश्यक जांचबुझ गरी उल्लेखित सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

► जिम्मेवारी

नक्सा उपशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४३  वारुण यन्त्र                                                                                                            शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    आगलगीको सूचना  (मोवाइल, टेलिफोन आदिबाट ) 

► प्रक्रिया र चरण

   कुनै स्थानमा आगलागी भएमा सो ठाउंको  चोक, गल्लीको     स्पष्ट ठेगाना दिई फोन नं ५४०१११ मा    वा अन्य कुनै माध्यमबाट सूचना प्राप्त भएमा .न.पा.को वारुणयन्त्र सम्बन्धित आगलागी स्थानका लागि प्रस्थान गर्नेछ ।

► लाग्ने समयावधी

सूचना प्राप्त हुनासाथ 

► जिम्मेवारी

वारुण यन्त्र उप शाखा र प्रकोप व्यवस्थापन

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४४  मृत वेवारिसे पशु चौपाया सम्बन्धमा                                                                  शुरूमा

► आवश्यक कागजात

सूचना ( मोवाइल, टेलिफोन आदिबाट वा  लिखित निवेदन )

► प्रक्रिया र चरण

  नगरको कुनै पनि स्थानमा पशु चौपाया मृत अवस्थामा भेटिएमा नगरवासीद्रारा कार्यालय समयमा न.पा.को फोन नं. ....... मा लिखित वा मौखिक सूचना प्राप्त हुन आएमा न.पा. द्रारा उक्त मृत चौपायालाई उपयुक्त स्थानमा लगी गाड्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

५ घण्टा भित्र

► जिम्मेवारी

सरसफाई उपशाखा /  जनस्वास्थ उपशाखा 

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

 ४५  वेवारिस लाश सद्गत सम्बन्धमा                                                                  शुरूमा

► आवश्यक कागजात

  सूचना

► प्रक्रिया र चरण

नगर क्षेत्र भित्रको कुनै परिच्छेदमा मानिसको मृत्यु हुन गएको र सो मृतकको सनाखत समेत नभई प्रहरी प्रशासन द्रारा पोष्टमार्टम लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी लाश सदगतको लागि प्रहरी प्रशासनबाट न.पा.मा अनुरोध भएमा उक्त, वेवारिसे लाश न.पा. द्रारा सम्बन्धित शवदाह स्थलमा लगी सद्गत गरिनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

७ घण्टा भित्र

► जिम्मेवारी

सरसफाई उपशाखा / जनस्वास्थ उपशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४६  सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धमा                                                                  शुरूमा

► प्रक्रिया र चरण

 नगरवासीहरुले न.पा.द्रारा तोकिएको क्षेत्रहरुमा प्रत्येक दिन बेलुका ...... बजेदेखि विहान ..... बजे भित्र घरबाट फोहरमैला निकाली राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र सो फोहोरमहिला न.पा. द्रारा उक्त फोहरमैलाको अन्तिम व्यवस्था गरिनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

प्रत्येक दिन ८ बजे भित्र

► जिम्मेवारी

सरसफाई उपशाखा / जनस्वास्थ उपशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४८  एकीकृत सम्पत्ति कर असुली                                                                  शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा ।

·    गत आ.व.को रसिद

► प्रक्रिया र चरण

 उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.द्रारा निर्दिष्ट ढाँंचा बमोजिको फारम भरी निवेदन गरेमा जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुल्याड्कन गरी एकीकृत सम्पत्ति कर लिइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

सोहि दिन १ घण्टा भित्र

► जिम्मेवारी

राजश्व तथा आय शाखा 

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

४९  पेशा व्यवसाय दर्ता                                                                                      शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·        ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·        जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ।

·        आफ्नो नामको जग्गा छ वा घर नभएमा सम्बन्धित जग्गाधनीको मन्जुरी नाम।

·        व्यवसायको प्रकृति बमोजिम सो संग सम्बन्धित निकायको प्रमाण ।

► प्रक्रिया र चरण

 उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले न.पा.द्वारा निर्दष्ट ढाँंचा बमोजिको फारम भरी न.पा.मा निवेदन दिएमा न.पा. .द्रारा उक्त व्यवसायका लागि ईजाजत दिइनेछ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

राजश्व तथा आय शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

५०  पेशा व्यवसाय संचालनमा रहेको वा वन्द भएको अवस्थाको सिफारिस                                शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·    सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।

·    आन्तरिक राजस्व कार्यलयको पत्र

► प्रक्रिया र चरण

 उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले निवेदन लेखी वडा समितिमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को लिखित राय सिफारिस गराई न.पा.मा निवेदन दिएमा आवश्यतानुसार सर्जमिन बुझी उक्त सिफारिस उपलब्ध गराइने छ ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

राजश्व तथा आय शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

५१ न.पा.मा कर चुक्ता गरेपछि दिइने कर चुक्ता प्रमाण पत्र                                                  शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    ना.प्र.प.को प्रतिलिपि

·    कुनै पेशा व्यवसाय भएमा सोको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

उल्लेखित कागजात सहित सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन लेखी वडा समितिमा गई वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सचिव ) को राय सिफारिस लेखाई न.पा.मा निवेदन गरेमा सो निवेदन उपर आवश्यक जाँंचबुझ गरी उक्त सिफारिस उपलब्ध गराइनेछ ।

नोट ­ एकासंगोल परिवार भित्रका व्यक्तिले कर शुल्क दस्तुर भुक्तान गर्न बाकी रहेको देखिएमा त्यस्तो एकासंगोलको परिवार भित्रको व्यक्तिले कर चुक्ता सिफारिस माग गरेमा उक्त सिफारिस उपलब्ध गराउन न.पा. बाध्य हुनेछैन ।

► लाग्ने समयावधी

१ बजे सम्म आएमा सोही दिन र त्यस पछि आएमा भोलिपल्ट

► जिम्मेवारी

राजश्व तथा आय शाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

५२  उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा                              शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    वडाअध्यक्ष, सदस्य र वडा सचिवको रोहवरमा सम्बन्धित क्षेत्रका उपभोक्ताहरुको भेलाबाट उपभोक्ता समितिको गठन भएको निर्णय प्रतिलिपि,

·    वडा समितिको सिफारिस र निर्माणको विवरण र लागत सहभागिता सम्बन्धी निर्णय,

·    प्राविधिकको नाप नक्सा डिजाइन र लागत अनुमान,

·    उपभोक्ता समितिको नाममा बैंक खाता खोल्नका निम्ति बढीमा तीन जना पदाधिकारीहरुको संयुक्त दस्तखतबाट संचालन गर्ने गरी बैंकको नाम समेत उल्लेख भएको निर्माण प्रतिलिपि ।

► प्रक्रिया र चरण

·  उल्लेखित कागजात सहित न.पा.मा योजना सम्झौताका लागि उपस्थित हुने ।

·  न.पा.बाट योजनाको लागत अनुमान स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली,२०६४ वमोजिम स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको नाउँमा बैंक खाता खोल्न सिफारिस दिइनेछ ।

·  बैंक खाता खोली उपभोक्ता समितिको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने जनसहभागिताको सम्पूर्ण रकम ­जनश्रमदान बाहेक) जम्मा गरेको भौचर, न.पा.मा पेश गर्ने ।

·  न.पा. र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष वीचमा योजनाको सम्झौता गर्ने । सोको लागि उपभोक्ता समितिको छाप अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

·  उपभोक्ताले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली,२०६४वमोजिम मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ

·  सम्झौता वमोजिम न.पा.बाट उपलब्ध हुने रकमको दोब्बर रकम बराबरको निर्माण कार्य पूरा गरी माग भएपछि प्राविधिकबाट मुल्याड्कन गरी पहिलो किस्ता बराबरको रकम भुक्तानी दिइनेछ । सो रकम सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी दिइने ।

► लाग्ने समयावधी

► जिम्मेवारी

योजना तथा प्राविधिक महाशाखा / योजना कार्यान्वयन शाखा  / खर्च शाखा 

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

५३  दोश्रो किस्ता माग                                                                                      शुरूमा

► आवश्यक कागजात

 सम्झौता वमोजिम योजनाको कुल लागतको आधा वा सो भन्दा बढी रकम बराबरको निर्माण कार्य सम्झौतामा उल्लेखित शर्त वमोजिम पूरा गरी दोस्रो किस्ता माग गर्न आएमा सम्बन्धित कार्यको निरीक्षण तथा नाप जांच र मूल्यांकन गरी उपयुक्त देखिएमा दोस्रो किस्ता उपलब्ध हुनेछ ।

► प्रक्रिया र चरण

· उपभोक्ता समितिबाट खर्च अनुमोदन तथा दोस्रो किस्ता माग गरेको निर्णय प्रतिलिपि ।

· लागत अनुमान परिधिभित्र रही भएको निर्माण कार्यको विल भर्पाई तथा भौचर सहितको विवरण ­विल, भर्पाई तथा भौचरहरु पछाडि समितिको छाप र दस्तखत हुनु पर्नेछ)

· संझौता वमोजिम उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नु पर्ने रकम वा जनश्रमदानको स्पष्ट विवरण ।

· न.पा.को सम्बन्धित प्राविधिकद्वारा स्थलगत नाप जांच गरी तयार गरिएको मुल्यांकन प्रतिवेदन ।

► लाग्ने समयावधी

► जिम्मेवारी

योजना तथा प्राविधिक महाशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

५४  योजनाको फरफारक तथा अन्तिम किस्ता माग                                                                  शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले सम्झौता वमोजिमको कार्य सम्पत्र गरी निम्न उल्लेखित कागजात सहित निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

·    योजनाको कुल खर्च अनुमोदन तथा अन्तिम किस्ता मागको निर्णय प्रतिलिपि।

·    खर्च बिल भरपाई र सो संग सम्वन्धित कागजातहरु –बिल, भरपाइ तथा भौचरहरु पछाडि समिसतको छाप र दस्तखत हुनु पर्नेछ) ।

·    निमार्ण कार्य सम्पन्न भएको वडा समितिको राय पत्र ।

·    प्राविधिकको अन्तिम मूल्याङ्कन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।

► प्रक्रिया र चरण

उपभोक्ता समितिबाट उल्लेखित कागजातहरु पेश भएपछि न.पा.को सम्बन्धित प्राविधिकबाट स्थलगत निरक्षण गरी आर्थिक नियमावलीले तोकेको ढाँंचामा कार्यको मुल्याड्कन तथा कार्य सम्पत्र प्रतिवेदन तयार गरी आफू भन्दा एक तह माथिको प्राविधिक समक्ष पेश गर्ने ।

एक तह माथिको प्राविधिकले सम्बन्धित योजनाको स्थलगत निरीक्षण ­आवश्यक नापजांच समेत) गरी सोको राय सहितको प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने । पेश भए वमोजिम कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गर्ने ।

प्रचलित ऐन नियम अनुसार न.पा.द्वारा गठित योजना जांचपास तथा फरफारकको लागि न.पा.बोर्डमा सिफारिस गर्ने

सम्पूर्ण प्रक्रियापुरा गरी जांचपास तथा फरफारक समितिबाट सिफारिस भई पेश हुन आएका योजनाहरुको खर्च तथा कामको अनुमोदन गरी योजना फरफारकको लागि न.पा.बोर्डले परिषदमा पेश गर्ने ।

पेश भए वमोजिमका योजनाहरु जांँचपास तथा फरफारक परिषद्को निर्णयबाट ।

► लाग्ने समयावधी

► जिम्मेवारी

योजना तथा प्राविधिक महाशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

५५  म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था                                                                            शुरूमा

► आवश्यक कागजात

सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको निर्णय वमोजिम स्थानीय निकायले थप गर्नेछ

► प्रक्रिया र चरण

► लाग्ने समयावधी

► जिम्मेवारी

योजना तथा प्राविधिक महाशाखा

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

५७  सार्वजनिक परीक्षण                                                                              शुरूमा

► आवश्यक कागजात

·    कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन

·    उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यावसायीको निबेदन

► प्रक्रिया र चरण

निशुल्क

► लाग्ने समयावधी

१५ दिन

► जिम्मेवारी

सम्वन्धित कार्यक्रम तथा परियोजनाको प्राविधिक तथा प्रमुख

► गुनासो सुन्ने अधिकारी

नगरपालिकाले तोकेको अधिकृत 

Show on Slider: 
1