शिक्षा महाशाखा - कक्षा ११ को नि:शुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धमा (सच्याइएको)

मिति २०७५-०४-०४ गतेको पत्रको बुदा न. २ मा मिति २०७५-०४-१५ सम्म म्याद गरी आवेदन संकलन गर्ने गराउने हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकाले सोहि अनुसार गर्नु गराउन हुन अनुरोध छ |

Show on Slider: 
1