FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

मिति २०७६।०४।२४ गते लिईएको प्राविधिक पदको लिखित परीक्षा रद्ध गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन हुने बारेको सुचना

मिति २०७६।०४।२४ गते लिईएको प्राविधिक पदको लिखित परीक्षा रद्ध गरी पुनः परीक्षा सञ्चालन हुने बारेको सुचना

Show on Slider: 
1