घर नक्शा पास सम्बन्धमा

बुटवल उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण गरिने १००० स्क्वायर फिट (1000 sq.ft.) सम्मका घरहरुको नक्शा डिजाइन गरी पेश गर्ने तथा प्राविधिक निरीक्षण सम्मका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने |

Show on Slider: 
1