FAQs Complain Problems

०७७-७८ मा प्रकाशित राजपत्र

डाउनलोड गर्नको लागि संगै दिएको चिन्हमा जानुहोला

आ.व.२०७७ -०७८  मा प्रकाशित राजपत्र

  क्र.स. विषय लिंक
 १   १. आ.व.२०७७-०७८ का लागि नगरसभाबाट पारित नीतिहरु  
 २   २. कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७७  
 ३  ३. आर्थिक ऐन, २०७७८  
 ४   ४. विनियोजन ऐन, २०७७  
 ५   ५. वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७  
 ६   ६. बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७  
 ७   ७. बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्थानीय विकास कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  
 ८   ८. बुटवल उप–महानगरपालिकाको आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी नियमावली, २०७६(पहिलो संशोधन), २०७७  
 ९   ९. लैङ्गिक हिंसा तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  
 १०   १०. अपागंता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५(पहिलो संशोधन), २०७७  
 ११   ११. कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन), २०७७  
 १२   १२. बुटवल उप–महानगपालिकाको थानीय बजा व्यवथापन तथा अनुगमन निर्देशिका– २०७५ (पहिलो संशोधन),२०७७  
 १३   १३. लैगिंक एवं मुल प्रवाहिकरण र पछाडि पारिएका व्यक्ति, बर्ग समुदायको हित प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन), २०७७  
 १४   १४. निजी जग्गाको माटो वा निर्माणजन्य अन्य खनिज पदार्थको उत्खनन ओसार पसार तथा विक्री वितरण गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७५,(दोस्रो संशोधन), २०७७  
 १५   १५. स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण मापदण्ड सम्बन्धी  
 १६   १६. स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७  
 १७  १७. निजी जग्गाको माटो वा निर्माणजन्य अन्य खनिज पदार्थको उत्खनन ओसार पसार तथा विक्री वितरण गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन), २०७७  
 १८   १८. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७  
 १९  १९. अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) २०७७  
 २०  २०. वालवालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्ने ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन), २०७७  
 २१  २१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७  
 २२   २२ . बुटवल उपमहानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७  
 २३   २३. बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्राइभेट फर्म दर्ता एवं नवीकरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७  
 २४   २४. स्थानीय विकास कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पहिलो संशोधन २०७७  
 २५   २५.बुटवल उपमहानगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८  
Show on Slider: 
1