FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

आ.व.२०८०/८१ मा प्रकाशित राजपत्र

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजपत्रमा प्रकाशित ऐन तथा निर्देशिका    

 

मिति २०८०|०३|१८ मा प्रमणिकरण गरिएको 

१. आर्थिक ऐन  २०८०                                                                                                                 

२. बिनियोजन ऐन २०८०                                                                                                            

३. बुटवल उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम                                      

४. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८०                                                     

 

मिति  २०८०|०४|२८ मा प्रमणिकरण गरिएको 

 

५. “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यविधि २०७४ (दोस्रो संशोधन), २०८०            

६. करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधि, २०८०    

७. प्राइभेट फर्म दर्ता एवं नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ (प्रथम संशोधन) २०८०                         

 

मिति  २०८०|०५|२४ मा प्रमणिकरण गरिएको 

१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ (प्रथम संशोधन) २०८०

मिति  २०८०|०६|३० मा प्रमणिकरण गरिएको 

१. बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक तथा आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि, २०८०

Show on Slider: 
1