FAQs Complain Problems

आ.व.२०७९-८० मा प्रकाशित राजपत्र

क्र.स  विषय                                                                                                                                            प्रमाणीकरण मिति  लिंक                     
१. आर्थिक ऐन २०७९ २०७९|०३|२४ डाउनलोड  
२. बिनियोजन ऐन २०७९ २०७९|०३|२४ डाउनलोड 
नीति तथा कार्यक्रम  २०७९ २०७९|०३|२३ डाउनलोड  
श्रम बैंक संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ २०७९|०९|२२ डाउनलोड
बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७८ (तेस्रो संशोधन) २०७९ २०७९|०९|२२ डाउनलोड
पशुवधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, २०७९ २०७९|१०|१३ डाउनलोड
जलस्रोत नीति, २०७९ २०७९|१०|१३ डाउनलोड
नगर स्वास्थ्य ऐन,२०७५ (प्रथम संशोधन) २०७९ २०७९|१०|१३ डाउनलोड
बुटवल उपमहानगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन) २०७९ २०७९|१२|१९ डाउनलोड
१० नगर प्रमुख स्वास्थ्य शिशु कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७९ २०७९|१२|३० डाउनलोड
११ गौशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ २०७९|१२|३० डाउनलोड
१२ बुटवल उपमहानगरपालिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ २०७९|१२|३० डाउनलोड
१३ बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रका ठेला व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ २०७९|१२|३० डाउनलोड
१४ एच.आई.भी. एड्स कार्यक्रम ब्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ २०७९|१२|३० डाउनलोड
१५ गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ २०७९|१२|३० डाउनलोड
Show on Slider: 
1