FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

आ.व.२०७८-०७९ मा प्रकाशित राजपत्र

डाउनलोड गर्नको लागि संगै दिएको चिन्हमा जानुहोला

आ.व.२०७८-०७९ मा प्रकाशित राजपत्र

  क्र.स. विषय लिंक
 १  बिनियोजन ऐन २०७८  
 २  सहकारी नियमावली २०७८  
 ३  कृषियोग्य भुमि व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८  
 ४  आर्थिक कार्यविधि संचालन निर्देशिका २०७८  

नन्दिनी गौ संरक्षण केन्द्र व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७८  

 
युवा विकास कार्यविधि २०७८   
पशुबधशाला संचालन र व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८   
श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७८   
युवा विकास समिति संचालन कार्यविधि, २०७८ ( प्रथम संसोधन ), २०७८  
१० भाषाा कला साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठान स्थापना तथा संचालन गर्न बनेको ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) २०७८
११ नगर सहकारी ऐन २०७४ (दोस्रो स_शोधन) २०७८
१२ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४ (दोस्रो संशोधन) २०७८
१३ जटिल रोगको अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८
१४ कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त) सम्बन्धी ऐन, २०७८
१५ विद्युतीय रिक्सा संचालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ प्रथम संशोधन २०७८
१६ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (सेवा तथा सुविधा) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८
१७ नगर सहकारी नियमावली, २०७८ (पहिलो संशोधन) २०७८
१८ गैरसरकारी संघसंस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी नियमावली, २०७६ (पहिलो संशोधन) २०७८
१९ कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन) २०७८
२० एकल महिला संजाल गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७८
२१ आर्थिक कार्यसंचालन निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन) २०७८
२२ सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९
२३ एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९
Show on Slider: 
1